2021-05-02 11:30Pressmeddelande

Gemensamma utgångspunkter inför ett utskottsinitiativ med anledning av regeringens migrationspolitiska proposition

Regeringen lägger i sin migrationspolitiska proposition fram förslag som är mer långtgående än Migrationskommitténs förslag till ny migrationslagstiftning.

 

L har tidigare lagt fram en motion som i stora delar överensstämmer med Migrationskommitténs förslag. Under lagberedningen av Migrationskommitténs förslag har vissa lagtekniska synpunkter framkommit på migrationskommitténs betänkande, som L inte beaktat i sin motion, eftersom den lades fram före remissförfarandet och lagrådsgranskningen.

 

M, SD och KD har var för sig presenterat migrationspolitiska förslag som innebär en mer restriktiv invandringspolitik jämfört med Migrationskommitténs betänkande och – i ännu större utsträckning – regeringens migrationspolitiska proposition.

 

M, SD, KD och L kommer nu att gemensamt lägga fram ett utskottsinitiativ i socialförsäkrings-utskottet som syftar till  ett antal skarpa förändringar i förhållande till regeringens migrationsproposition. Förslagen framgår i punkterna nedan. Samtliga punkter ligger i linje med de förslag som L har lagt fram i sin motion.


Förslagen innebär en åtstramning av migrationspolitiken jämfört med regeringens migrationspolitiska proposition. I de nu aktuella punkterna kommer bland annat de kompletterande förslag som regeringen lagt fram efter att Migrationskommittén presenterade sitt betänkande inte att genomföras.

 

Det finns beredningsunderlag för de förslag som läggs fram nedan, bland annat tack vare Migrationskommitténs arbete och regeringens remittering av kommitténs betänkande. Vad gäller vissa av förslagen kommer dock socialförsäkringsutskottet behöva vidta vissa kompletterande beredningsåtgärder, vilka kan igångsättas genom ett utskottsinitiativ.

 

Förslag till kompletteringar och ändringar i förhållande till regeringens migrationspolitiska proposition

 

  1. Den nya grunden om uppehållstillstånd av humanitära skäl ska begränsas

 

Regeringens migrationsproposition innebär att möjligheten till uppehållstillstånd av humanitära skäl vidgas i förhållande till Migrationskommitténs betänkande. Vi föreslår att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen. Det innebär att den nya grunden om uppehållstillstånd av humanitära skäl inte uttryckligen träffar vuxna personer som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tid fått en särskild anknytning till Sverige.

 

  1. Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd bör införas direkt i lagstiftningen

 

Regeringen lägger in sin migrationsproposition inte fram något krav på kunskaper i svenska språket och samhällskunskap direkt i lagstiftningen – vilket skiljer förslaget från Migrationskommitténs betänkande. Vi föreslår att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen så det framgår direkt av lagtexten att kunskaper i svenska språket och samhällskunskap kommer vara ett krav för permanent uppehållstillstånd. För att hinna få en ordning som innebär att kravet kan upprätthållas i praktiken vill vi införa en överengångsbestämmelse som innebär att kravet ska gälla fr.o.m. en viss närmare angiven tidpunkt.

 

  1. Undantagsmöjligheterna vad gäller kraven för permanent uppehållstillstånd ska begränsas

 

Utöver de kategorier som är undantagna från kravet på egen försörjning för permanent uppehållstillstånd föreslår regeringen i sin migrationsproposition att undantag även ska kunna göras för andra personer om det föreligger ”särskilda skäl”.  Vi föreslår att i denna del att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen, det vill säga att undantag ska kunna göras när det föreligger ”synnerliga skäl”. I och med att kravet på språk och samhällskunskap åter bör införas kommer detta undantag också omfatta dessa på samma sätt som i Migrationskommitténs betänkande. 

 

  1. Skärpt krav på försörjning vid anhöriginvandring vad gäller alternativt skyddsbehövande

Regeringen lägger fram förslag som innebär att alternativt skyddsbehövande ges rätt att vara undantagna från försörjningskrav om ansökan görs inom tre månader från det att anknytningspersonen fått uppehållstillstånd.  Flyktingar har, enligt EU:s familjeåterföreningsdirektiv, rätt att vara undantagna från försörjningskrav om ansökan görs inom tre månader från det att anknytningspersonen fått uppehållstillstånd och/eller förklarats vara flykting. Någon motsvarande rätt finns inte för alternativt skyddsbehövande. Någon sådan rätt bör därför inte heller införas i svensk migrationslagstiftning.

 

  1. Undantagsmöjligheterna vad gäller försörjningskravet för anhöriginvandring ska begränsas

 

Regeringens förslag innebär att anknytningspersonen kan befrias från kravet på försörjning vid anhöriginvandring om det finns särskilda skäl. Vi föreslår att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen. Det innebär att undantag endast ska kunna göras när det föreligger ”synnerliga skäl”.

 

  1. Andra kriterier för anhöriginvandring ska begränsas

 

De av regeringen föreslagna ändringarna om att anknytningspersonen ska ha välgrundade utsikter att beviljas ”uppehållstillstånd under en längre tid” tas bort och ersätts med förslagen i Migrationskommitténs betänkande om att anknytningspersonen ska ha välgrundade utsikter att beviljas ”varaktigt uppehållstillstånd”.

 

Regeringens migrationsproposition innebär att uppehållstillstånd på grund av anknytning får vägras om någon av makarna eller samborna är under 18 år. Vi föreslår att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen. Det innebär att uppehållstillstånd på grund av anknytning får vägras om någon av makarna eller samborna är under 21 år.

 

  1. Tidsfristen för kvotflyktingars anhöriginvandring ska begränsas

 

Regeringens migrationsproposition innebär att tremånadersfristen för ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska börja löpa från inresedatumet. Vi föreslår att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen. Det innebär att tremånadersfristen ska börja löpa från dess att anknytningspersonen beviljats uppehållstillstånd.

 

 

 

Moderaterna                Sverigedemokraterna                   Kristdemokraterna                     Liberalerna

 

 

 

Presskontakter:

Siri Steijer (M), 072-203 50 52 

Oskar Cavalli-Björkman (SD), 072-208 43 33

Joel Apelthun (KD), 072 726 57 95

Yoav Bartal (L), 073-072 44 02

 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.