2021-11-16 10:01Pressmeddelande

Gemensamt budgetalternativ från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna

Ebba Busch och Jakob Forssmed. Ebba Busch och Jakob Forssmed.

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna kommit överens om ett gemensamt budgetalternativ med reformer för att minska kriminaliteten, öka självförsörjningen och förbättra välfärden.

Ekonomiska läget och inriktningen på den ekonomiska politiken

Det här budgetalternativet fokuserar på att påbörja arbetet med att få ordning på de mest akuta samhällsproblemen. Vi satsar på reformer för ökad trygghet och för att fler ska få ett arbete.  Med fler som arbetar ökar välståndet i samhället och skatteintäkterna som finansierar välfärden ökar. Vi satsar på flera välfärdsreformer. Det stora orosmolnet i svensk ekonomi är den höga långtidsarbetslösheten och att så många inte kan försörja sig själva.

Nedan listade satsningar är utöver de i budgetpropositionen för 2022.

Upprätta lag och ordning

Den grova organiserade brottsligheten kopplar ett allt hårdare grepp om det svenska samhället. Statistik från BRÅ visar att Sverige ligger i Europatoppen gällande dödligt skjutvapenvåld. En grundförutsättning för att vända den utvecklingen är att tilltron till samhället och till demokratin är stark. Medborgarnas fri- och rättigheter ska skyddas och stärkas, liksom domstolarnas oberoende.

 • 400 miljoner kronor tillförs för riktad satsning på höjda polislöner och för att möjliggöra fler poliser i yttre tjänst. År 2023 tillförs 800 miljoner kronor och från 2024 och framåt tillförs 1 200 miljoner kronor. 
 • Från 2024 tillförs Polisen 1,7 miljarder kronor för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad och nå polismålet om 10 000 nya polisanställda till 2024.
 • Från 2022 satsas 150 miljoner kronor årligen för att stärka Nationellt Forensiskt Centrum, korta hanteringen av vapenlicenser samt för avhopparprogram.
 • 300 miljoner kronor tillförs i en riktad satsning på fler övervakningskameror och på stärkt och utvecklad teknisk förmåga hos Polismyndigheten i form av bättre verktyg, teknik och fler anställda för att förbättra arbetet mot brottsligheten.
 • 525 miljoner kronor tillförs rättsväsendets övriga myndigheter, Tullverket samt Kustbevakningen under 2022. För 2023 tillförs 805 miljoner kronor och för 2024 tillförs 1 035 miljoner kronor.
 • 75 miljoner kronor tillförs under 2022 för att öka antalet förvarsplatser i Migrationsverkets förvarsverksamhet. Från 2023 och framåt tillförs 150 miljoner kronor per år. Då behovet av förvarsplatser är stort, avsätts även 10 miljoner kronor per år för elektronisk fotboja som en kompletterande åtgärd. Samtidigt tillförs tio miljoner kronor per år för att elektronisk fotboja ska kunna användas i högre utsträckning.
 • Tio miljoner kronor per år, i ökat stöd, tillförs trossamfundens säkerhet för alla ska kunna utöva sin tro utan att känna sig hotad.
 • Tio miljoner kronor under 2022 och 2023 tillförs Regeringskansliet för utredning om att stärka enskildas fri- och rättigheter och domstolarnas oberoende
 • 25 miljoner kronor tillförs 2022 till Regeringskansliet för att snabbare kunna genomföra utredningar för skärpta åtgärder mot gängbrottslighet och hejda nyrekryteringar. Det handlar om exempelvis förslag att utvisa fler gängkriminella, skärpa straffen kraftigt för gängkriminella och för brott som typiskt sett begås inom ramen för gängbrottslighet.

Bryt utanförskapet så att fler kan försörja sig

Sverige ska ha full sysselsättning, vilket innebär att alla som kan arbeta också ska ha ett arbete att gå till. För att få fler i arbete måste det bli mer lönsamt att gå från bidrag till arbete, den som kan jobba ska jobba – inte alltid 100 procent av heltid, men 100 procent av sin förmåga.

För detta behövs reformer för att förhindra att människor hamnar i långvarigt bidragsberoende och underlätta för dem som befinner sig i det att ta sig ur. Vi vill sänka skatten på arbete och sänka kostnader för företag som anställer långtidsarbetslösa. Vi vill se krav på den som invandrat att lära sig svenska och göra sig anställningsbar, bidragssystem som uppmuntrar till arbete och en tillväxtpolitik som gör att företag kan växa och anställa.

 • Åtta miljarder kronor satsas för sänkt skatt för alla som jobbar, med fokus på låga och medelstora inkomster. Alla som jobbar får sänkt skatt och alla som jobbar heltid får sänkt skatt med 150 kronor per månad.
 • Sänkta kostnader för att anställa långtidsarbetslösa.
 • Arbetet med en stor bidragsreform inleds. För ändamålet tillförs regeringskansliet under 2022 och 2023 fem miljoner kronor per år.
 • Medel tillförs för att stärka arbetsmiljöarbetet.

Vård 

Pandemin har förstärkt problemen med vårdköer och det är nu centralt att pressa tillbaka den vårdskuld som har byggts upp. Vårdköerna innebär ett mänskligt lidande för många, i form av bland annat ökad oro och smärta. Vi föreslår 3,4 miljarder kronor kommande tre år i tillskott till vård och sjukvård. 

 • Nationell vårdförmedling. En nationell vårdförmedling ska upprättas för att använda tillgänglig kapacitet till de patienter som väntat olagligt länge, oavsett i vilket region den kapaciteten skapas. Satsningen innebär också att patienter som söker vård i annan region ska kunna få ersättning för sina resekostnader. 250 miljoner kronor avsätts kommande tre år.
 • Fler vårdplatser. Sverige har minst antal vårdplatser per capita i hela EU. För att fler ska kunna få vård i tid behöver antalet vårdplatser byggas ut. 2,9 miljarder kronor avsätts under budgetperioden i ett riktat stöd. 
 • Utrota livmoderhalscancer. Vi tillför 25 miljoner kronor årligen fram till 2027 för att utöka möjligheterna till screening och vaccination.  
 • Hiv-prevention: Anslaget utökas med 25 miljoner kronor 2022, 50 miljoner kronor 2023 och 75 miljoner kronor från 2024 och framåt.

Bättre villkor för de äldre

Vi värnar ett Sverige som håller ihop. Att de som på olika sätt varit med och byggt Sverige ser att deras ansträngning har lönat sig är en viktig del i att bygga ett samhälle som upplevs rättvist. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag.

 • Sänkt skatt för pensionärer med 4,2 miljarder kronor. Det innebär att den som har en pension på 13 000 kronor i månaden får cirka 1 800 kronor mer i plånboken varje år.
 • Höjt bostadstillägg för pensionärer med 200 kronor i månaden för ensamstående och 100 kronor i månaden för sammanboende från och med 2022-08-01.
 • Vi avsätter 25 miljoner kronor per år till föreningar och organisationer vars verksamhet syftar till att bryta äldres ofrivilliga ensamhet och isolering.
 • För att motverka delade turer inom äldreomsorgen avsätts 300 miljoner kronor under 2022 och 600 miljoner kronor från 2023 och framåt.

Mer kunskap i skolan

Barns möjligheter ska inte begränsas av varifrån de kommer, var de bor eller vilka de är. Vi ska ge alla – inte minst de barn som fått en tuffare start – en chans att lyckas. Sverige ska ha en jämlik skola som fokuserar på kunskap, prioriterar ordning och reda samt sätter den enskilda elevens resultat och ansträngningar i centrum. En av de viktigaste reformerna för att motverka ett växande utanförskap är att höja kunskapsresultaten i svensk skola.

 • Skolverket får i uppdrag att förbereda en utökning av undervisningstiden. Från 2023 och framåt avsätts resurser för att utöka undervisningstiden med en timme per dag.
 • Ytterligare 400 miljoner kronor tillförs under 2022 för att motverka kunskapstappet. Resurserna ska kunna användas till olika stödinsatser, exempelvis i form av utökad lovskola för de elever som behöver det.
 • Vi tillför 50 miljoner kronor från 2022 och framåt till Skolinspektionen för att möjliggöra tydligare granskning av skolor. Bedöms en skola ha allvarliga kvalitetsbrister ska en åtgärdsplan upprättas.

Familj 

Vår tids familjepolitiska utmaningar handlar om att skapa utrymme för både familjeliv och yrkesliv på lika villkor för både män och kvinnor samt att ge familjer förutsättningar för tid tillsammans. Föräldrarna ska vara trygga med att barnen finns i en trygg och utvecklande miljö i skola, förskola och pedagogisk omsorg.

 • Mer flexibilitet för föräldrar. Många föräldrar upplever en stress att klara både arbetsliv och tid för barnen. Rätten till obetald föräldraledighet bör därför utökas med tre dagar per år och förälder till barn i åldrarna 6-16 år. 
 • Mindre barngrupper i förskolan ger bättre förutsättningar för barnens utveckling, trygghet och lärande. Vi avsätter 2 miljarder kronor under budgetperioden för minskade barngrupper. 
 • Föräldrastödsprogram. Ett effektivt sätt att hjälpa föräldrar och barn som har det svårt är föräldrastödsprogram. Vi tillför därför 500 miljoner kronor de kommande tre åren för att programmen ska kunna finnas i alla kommuner, samt att de också ska gälla för föräldrar till tonåringar. 

Migration

Sverige behöver en ansvarsfull invandringspolitik. Därför är vi överens om att gemensamt verka för migrationspolitiska reformer efter nästa val. Vi har enats om följande utgångspunkter:

 • Asyllagstiftningen anpassas efter den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten.
 • Arbetskraftsinvandringen begränsas bland annat genom införande av ett högre lönekrav.
 • Fler utvisningar och avvisningar ska verkställas.
 • Arbetet mot illegal invandring och personer som befinner sig i Sverige illegalt ska prioriteras.

Energi och klimat

Klimatomställningen är en av vår tids viktigaste frågor att lösa. Utsläppsminskningarna behöver påskyndas kraftigt om klimatmålen ska kunna nås. Det är dock uppenbart att nödvändiga åtgärder för att tillräckligt snabbt minska utsläppen har uteblivit.

Åtgärder för en bättre miljö och lägre utsläpp kan gå hand i hand med jobbskapande och en stark ekonomisk tillväxt. För detta krävs väl utformade och effektiva styrmedel. Förorenaren ska betala för sin miljöpåverkan samtidigt som förnybar och miljövänlig teknik kan växa fram. På så sätt ger våra åtgärder största möjliga resultat för miljön.

 • Energimyndigheten får i uppdrag, samt tilldelas resurser, för att genomföra ett program för koldioxidlagring så att uppemot två miljoner ton koldioxid per år kan fångas upp och lagras.
 • Under 2022 avsätts, likt i budgetpropositionen, 600 miljoner kronor för att bygga ut den svenska laddinfrastrukturen och under 2023 avsätts en miljard kronor. Medlen för detta avsätts inom miljö- och klimatbudgeten.

Landsbygd och skog

Människor ska kunna leva, bo och arbeta i hela Sverige, men dessvärre upplever många som bor utanför städerna att landsbygdens villkor är otillräckliga och att det i för liten utsträckning går att påverka sin situation.

 • Sänkt drivmedelsskatt med 50 öre per liter från och med 1 maj 2022.
 • Nej till Skogsutredningens förslag.

 

För mer information:

 Moderaterna:
Hanna Strömberg

073-558 72 34

hanna.stromberg@moderaterna.se

Sverigedemokraterna:

Oskar Cavalli-Björkman

072-208 43 33

oskar.cavalli-bjorkman@riksdagen.se

Kristdemokraterna:

Henrik Pehrsson

070-382 01 46


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.