2021-09-28 05:00Pressmeddelande

Kraftfull satsning på Tullverket och Kustbevakningen i KD:s budget

Andreas Carlson, riksdagsledamot och gruppledare i RiksdagenAndreas Carlson, riksdagsledamot och gruppledare i Riksdagen

Regeringen underfinansierar både Tullverket och Kustbevakningen, vilket riskerar att få mycket negativa konsekvenser. Därför föreslår Kristdemokraterna en samlad satsning på 550 miljoner kronor de kommande tre åren för att stärka myndigheternas brottsbekämpande uppdrag.

Tullverket och Kustbevakningen bedriver ett viktigt brottsbekämpande arbete, inte minst vid Sveriges gräns. Inom ramen för det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet deltar båda myndigheterna, men regeringen tillför inte ens de medel som myndigheterna själva har begärt. 

Regeringens budget nämner inte något om att Tullverket ska genomföra särskilda kontroller för utförsel av gods. Uppemot 90 procent av allt stöldgods såsom båtmotorer förs ut ur Sverige och utländska stöldligor står för minst 50 procent av inbrotten. Tullverket beslagtog förra året 142 skjutvapen och narkotika till ett värde av 3,4 miljarder kronor. Kristdemokraterna bedömer att detta arbete behöver stärkas ytterligare.

Kristdemokraterna anser att anslaget för Tullverket ska höjas med 100 miljoner kronor extra per år för en särskild satsning på att stoppa stöldgods och stärkt förmåga att bekämpa vapen- och narkotikasmuggling. Det innebär en satsning på 300 miljoner kronor de kommande tre åren. 

- Vi täpper igen i de hål som regeringens nonchalanta hantering av Tullverket i budgeten har inneburit. Dessutom gör vi en särskild satsning för att Tullverket ska kunna fokusera på utförseln av stöldgodset, som regeringen helt ignorerat under flera års tid, säger Andreas Carlson, rättspolitisk talesperson. 

Kustbevakningen

Kustbevakningen är kraftigt underfinansierad i regeringens budget och riskerar att tvingas avyttra delar av fartygs- och flygplansflottan. Det riskerar att få mycket negativa konsekvenser som försämrad miljöövervakning och försvagat arbete när det gäller ordningshållande och brottsbekämpning. 

- Det är förvånande att en regering där Miljöpartiet ingår helt verkar ha glömt bort Kustbevakningen och dess miljöövervakande uppdrag. Förra året var det Åklagarmyndigheten som drabbades av regeringens nonchalans, nu är det Kustbevakningens tur. Fartyg kan tvingas avyttras på grund av den kraftiga underfinansiering. Det duger inte om man menar allvar med att bekämpa brottsligheten, säger Andreas Carlson. 

Kustbevakningen jobbar också tillsammans med tull och polis för att bekämpa stöldligor. Ett arbete som riskerar att prioriteras ned när myndigheten underfinansieras. Kustbevakningen behöver de närmaste åren växa med 150 medarbetare för att inte tappa förmåga. Därför anser Kristdemokraterna att anslaget ska ökas med 40 miljoner 2022, 80 miljoner 2023 och 130 miljoner 2024. Det innebär en satsning på totalt 250 miljoner kronor.

För mer information, se presskontakt. 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.