2022-08-15 13:08Pressmeddelande

Kristdemokraterna presenterar stödpaket för elpristyngda hushåll

Svenska hushåll upplever nu rekordpriser på el. Till hösten och vintern förväntas priserna stiga till 4 kr eller mer per kilowattimme i södra Sverige. Det är mer än sju gånger så mycket som snittet senaste fem åren.  

Regeringen har under två mandatperioder försämrat det svenska elsystemet kraftigt och lagt ner fyra kärnkraftsreaktorer. Konsekvenserna av detta betalar nu vanliga barnfamiljer.  

Kristdemokraterna presenterar idag ett stödpaket för att på kort sikt kunna stötta elpristyngda hushåll med upp till 21 500 kr/år, eller 5000 kr/mån under vintermånaderna.   

 

Kristdemokraternas förslag:  

Nollmoms på el under den värsta perioden 

Sänk momsen på el från 25 till 0 procent, under fyra månader (december till mars). Med en momssänkning minskar elpriset mer vid höga priser och mest där priserna är som högst, samtidigt som alla får del av en lättnad.  

Sänk energiskatten: stötdämpare vid höga priser 

För att dämpa de långsiktiga priseffekterna bör energiskatten på el sänkas med 10 öre eller mer när priserna överstiger medelvärdet de föregående 5 åren för snittpriset i Sverige. På det sättet dämpas effekten av tillfälliga pristoppar, och visar sig prisökningarna vara långvariga får hushållen mer tid att förbereda sig.  

Totalt beräknas båda åtgärderna kosta ca 15 miljarder kr.  

Inför extraskatt på övervinster, låt energibolagen vara med och betala 

Med den energikris Sverige och Europa upplever kommer vinsterna för energibolagen att öka mycket kraftigt, utan att de själva gjort något för att det ska ske. Energibolagen har utöver detta även återkommande motverkat och stoppat avgiftssänkningar av elnätsavgifterna som Statens kraftnät velat vidta. Istället har avgifterna höjts, trots att avgifterna redan är obefogat höga.   

Kristdemokraterna föreslår därför nu en tillfällig extra bolagsskatt på energibolagens övervinster. Skatten ska läggas ovanpå ordinarie bolagsskatt och beskatta de övervinster som kommer uppstå. En sån skatt kan t.ex. utformas likt Storbritannien med 25 procent. Skatten ska utformas så att bolagen inte ska kunna göra redovisningstekniska åtgärder i syfte att minska vinsten på sista raden. Skatten ska vara tillfällig, vilket motiveras med läget på energimarknaderna.  

 

Övriga förslag: 

Ingen effektavgift för elkunderna  

Elnätsavgiften (nättariff) betalas av kunderna för drift och underhåll av elledningarna. Till följd av höga flaskhalsintäkter, som uppstår vid prisskillnader mellan norr och syd, bör Svenska kraftnät (staten) betala tillbaka delar av flaskhalsintäkterna genom att sätta ner elnätsavgiften1. KD anser att ingen effektavgift (del av elnätsavgift) bör betalas så länge problemen i elnäten är stora.   

Skattereduktion för omställning från direktverkande el 

De hushåll som ersätter direktverkande el med en mer energieffektiv värmelösning, såsom fjärrvärme eller värmepump, bör få ta del av den befintliga skattereduktionen för grön teknik.  

Förbered akuta åtgärder vid elprisrusningar 

Ifall vintern blir mycket kall i Sverige och Europa riskerar priserna rusa kraftigt. Inför ett sådant krisläge bör det förberedas ännu kraftfullare åtgärder för att skydda hushållen från extraordinära kostnader och en situation där hushåll tvingas vidta drastiska åtgärder. 

Utökad elproduktion 

Sedan tidigare har Kristdemokraterna föreslagit åtgärder för att utöka elproduktionen samt vidta åtgärder omgående vid ett maktskifte för att säkerställa nybyggnation av kärnkraft. Vi föreslår även åtgärder för att underlätta för kraftvärmeverksproduktion samt incitament för mer vind- och vattenkraft med ersättning till berörda kommuner och närliggande grannar. 

Ge tillbaka flaskhalsintäkterna  

Flaskhalsintäkterna har de senaste tre åren uppgått till över 50 miljarder kr. Bara hittills i år är intäkterna uppe i nästan 28 miljarder kr. Trots att Svenska kraftnät aviserat att de ska ta bort effektavgiften för andra halvåret 2022, och planerar en 50 procentig sänkning för 2023, kommer det vara svårt att ge tillbaka dessa miljarder till konsumenterna. Kristdemokraterna menar att detta behöver göras möjligt. EU-kommissionen har öppnat för att att använda flaskhalsintäkter för att finansiera elstöd till elkonsumenter.  


Ämnen: Val 2022

Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)