2020-02-20 08:15Pressmeddelande

M, V och KD överens om ändringar i arbetskraftsinvandringen

Kristdemokraternas logotyp

Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna agerar tillsammans för att ändra reglerna för arbetskraftsinvandring.

Ett gemensamt förslag till utskottsinitiativ läggs vid torsdagens sammanträde i Socialförsäkringsutskottet. Utskottsinitiativet innebär följande.

Socialförsäkringsutskottet föreslås besluta, att regeringen anmodas att senast 2020-05-01 ge utredningen om arbetskraftsinvandring (Åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare, dir. 2020:8) nya direktiv. I tilläggsdirektiven ska ingå krav på att utredaren

  • lämnar författningsförslag i syfte att de så kallade kompetensutvisningarna – som sker på grund av brister eller avvikelser i anställningsvillkoren som är försumbara och ursäktliga – ska upphöra.

Eftersom problemet med kompetensutvisningarna fortsatt även efter de domar som enligt regeringen löste problemet (MIG 2017:24 och MIG 2017:25) bör nu lagstiftning läggas fram som tydliggör att kompetensutvisningarna ska upphöra. Utredningen bör bland annat överväga om en utökad möjlighet att döma ut företagsbot gentemot arbetsgivaren bör kunna ersätta utvisning av arbetstagaren som sanktion där fel förekommit. Förslagen ska i denna del redovisas senast den 31 december 2020.

  • lägger fram förslag på en ordning där arbetsgivaren åläggs en skyldighet att bifoga anställningskontrakt vid sin ansökan till Migrationsverket.

Arbetsgivare har idag en möjlighet att avvika från de villkor och löner som återfinns i ansökan om arbetstillstånd. För att motverka missbruk i detta sammanhang, åläggs arbetsgivare som inte har kollektivavtal att bifoga själva anställningskontraktet i samband med att ansökan om arbetstillstånd hanteras.

  • lämnar författningsförslag på skärpta straff för arbetsgivare som utnyttjar systemet med arbetskraftsinvandring och därtill sammanhängande rätt till skadestånd för arbetstagaren, samt eventuellt en ny brottsrubricering.

I utredarens uppdrag bör ingå att överväga för- samt nackdelar med att införa ett nytt brott – förslagsvis arbetskraftsmissbruk – för att tydliggöra allvaret med missbruk av systemet med arbetskraftsinvandring och de konsekvenser detta får. Det bör övervägas om ett sådant brott ska kriminalisera vissa ageranden där arbetsgivaren utnyttjar arbetstagaren genom att bland annat inte infria de villkor som utlovats i anställningserbjudandet. Arbetstagaren bör i det sammanhanget betraktas som brottsoffer och därmed ha rätt till skadestånd, samt ha rätt att ha kvar det utfärdade arbetstillståndet – förutsatt att arbetstagaren aktivt söker arbete.

Därutöver är M, KD och V överens om att gemensamt driva frågan i Socialförsäkringsutskottet om att Migrationsverket ska ges direktåtkomst till andra myndigheters databaser. Det innebär att relevant lagstiftning ändras för att säkerställa att Migrationsverket kan få direktåtkomst till uppgifter hos andra relevanta myndigheter, i enlighet med förslaget i utredningen SOU 2016:19, Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden, samt i enlighet med Migrationsverkets hemställan till regeringen daterad den 11 november 2019, med den ändringen att tillgången ska ske genom direktåtkomst.

Kontakt:

Moderaterna:
Ina Kokalari, pressekreterare, tfn. 072-228 31 91
ina.kokalari@moderaterna.se

Vänsterpartiet:
Vänsterpartiets presstjänst, tfn. 070-620 00 64

Kristdemokraterna:
Per Gudmundson, presschef, tfn. 0730-889179
per.gudmundson@kristdemokraterna.se


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch Thor sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)